Mnohým již začala, jiné teprve čeká dlouho očekávaná dovolená. Velké množství lidí v době volna pak opouští svá obydlí.  Rádi bychom si volné chvíle užili opravdu naplno, bez zbytečných starostí. Letní měsíce jsou ale z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku. Každý však může bezpečnost svého bydliště ovlivnit tím, že bude dodržovat základní organizační opatření.

Minimální obranou proti zlodějům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Dané pravidlo platí, i když opouštíte domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventilačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

Mechanické zábranné prostředky (mříže, bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní fólie na okna apod.) jsou základem každého zabezpečení objektu. Dokáží pachatele zdržet, případně odradit od nekalého úmyslu. Vhodným doplňkem jsou kamery, alarmy, světelné senzory. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty, jako garáže, kůlny atd. Policie se bohužel setkává i s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř mají různou zahradní techniku, nářadí, jízdní kola. Tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík dokonce může zloději umožnit snazší vstup do obydlí.

O odjezdu na dovolenou informujte pouze nejbližší okruh lidí, kterým věříme. Požádejte někoho z blízkých, aby vám chodil vybírat schránku na dopisy, větrat nebo občas večer rozsvěcet. Dojem obydlené domácnosti lze navodit i samospouští na televizi, nastavením spínače na světlo nebo venkovními pohybovými senzory. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit vaši nepřítomnost. Rozhodně se nechlubte před cizími lidmi, že máte doma cenné věci.

Na Příbramsku je nejčastější trestnou činností vniknutí do ostatních objektů, což jsou garáže, sklepy, kůlny a hospodářská stavení. V loňském roce policisté řešili 131 takových případů, dále bylo vykradeno např. 46 domů, 33 chat a 14 bytů.

V červnu proběhl Evropský den proti vloupání do obydlí. Na vykrádání objektů se zaměřuje preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který představuje souhrn opatření při ochraně domů, bytů a chat. Jeho cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent, zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb. Certifikované produkty významným způsobem snižují riziko jejich překonání a odrazují pachatele od vniknutí do obydlí. Hlavním nástrojem projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku, k dispozici je na Google Play nebo v App Store. Dalším cílem projektu je vzbudit u majitelů objektů zodpovědnost k vlastnímu majetku, zájem o jeho zabezpečení, ale klade důraz i na větší všímavost vůči svému okolí, případný pohyb podezřelých osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou linku 158.

Lidé se velmi obávají vloupání do svých domů či bytů, je to určitý vpád do jejich soukromí. K renovaci a vylepšování svých domovů věnují značnou část svého času, ale realizaci bezpečnostních opatření se již tolik nevěnují. Pocit bezpečí je ale v podstatě to základní, co k životu potřebujeme.

Další informace na: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2023.aspx

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Dne 25.06.2023 v 17:23 hod. bylo nalezeno v obci Podlesí elektrokolo černo-zelené barvy. Bližší informace poskytne Obvodní oddělení policie ČR Příbram, tel. č. 974879770.

20230625 180500 1

20230625 185258 1

 

Dne 14.05 kolem 19:00 hod. se na D4 40.5 km, směr Praha někomu z motorového vozidla vypadlo jízdní kolo přímo z nosiče. Jedná se o zn. LAUREN FOX, modré barvy. Jízdní kolo se v současné době nachází na OOP Příbram-venkov, tel.: 974879770.

20230514 220630 1

20230514 220528 1

20230514 220503 1

Policie dne 22. února v poledne uctila oběti trestných činů, a to minutou ticha a rozsvícením majáků policejních vozů. Akce se konala u příležitosti Evropského dne obětí trestných činů.

Obětí je ten, komu je trestným činem ublíženo na zdraví nebo je mu způsobena škoda majetková či morální. Jak se mám chovat nebo mám vůbec nějaká práva? Takto se často sami sebe ptají lidé - oběti, poškození. Každý poškozený má svá práva, která by měl či mohl znát, aby věděl, čeho se může domáhat. Následující přehled práv není zcela vyčerpávající, poskytuje stručnou orientaci těch nejzásadnějších.

Podávat trestní oznámení lze písemně nebo ústně do protokolu na kterýkoliv útvar Policie ČR, na státní zastupitelství nebo na bezplatnou tísňovou linku 158. Člověk by měl vědět kdy, kde a jakým způsobem k události došlo, kdo skutek spáchal nebo alespoň popis neznámého pachatele, co bylo událostí způsobeno, jaký mohl být pachatele motiv, navrhovat důkazy a svědky. Oznamovatel má právo žádat, aby byl do jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních. Poškozený může nahlížet do spisu a pořizovat si z něj na vlastní náklady kopie či výpisky. Může se účastnit soudního jednání, žádat náhradu škody, nechat se v trestním řízení zastupovat zmocněncem. Může také žádat mediaci, což je mimosoudní řešení konfliktu, provádí ji Probační a mediační služba ČR. Poškozený má nárok na ochranu, může např. požádat o vyrozumění, bude-li obviněný propuštěn z vazby nebo odsouzený propuštěn z výkonu trestu. Dále může požádat soud o opatření ke své ochraně, zejména jde o utajení podoby svědka či v hlavním líčení vypovídat v nepřítomnosti obžalovaného.

Náhrada škody může být požadována při utrpění újmy na zdraví, kdy lékař stanovuje tzv. bolestné, dále poškozený může žádat úhradu nákladů na léčení, náhradu výdělku, náhradu odcizených nebo zničených věcí. Požadovanou výši škody je třeba co nejpřesněji vyjádřit v penězích a doložit na policii potřebné doklady. Požadavek na náhradu škody lze v trestním řízení uplatnit nejpozději při hlavním líčení soudu před zahájením dokazování. Pokud soud rozhodne o náhradě škody, doručí trestní příkaz nebo rozsudek. Dále může požadovat zajištění svého nároku na náhradu škody, lze ho provést na majetku obviněného až do pravděpodobné výše škody. Nárok na náhradu škody mají také pozůstalí usmrcením blízké osoby. Soud má možnost odkázat i na občanskoprávní řízení. Pokud odsouzený nebude ochoten škodu nahradit ani ve splátkách, můžete poškozený navrhnout exekuci na jeho majetek.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

 

Ve službě pořádkové policie je v naší republice zařazeno přes 16 500 příslušníků. 

Služba pořádkové policie je jednou ze základních služeb Policie České republiky. Pořádkáři jsou v přímém kontaktu s občany, orgány místních samospráv či právnickými osobami. K 31. prosinci 2022 je na území ČR zřízeno 508 obvodních (v Praze místních) oddělení Policie České republiky, 47 policejních stanic, 42 oddělení hlídkové služby, 4 speciální pořádkové jednotky, 12 pohotovostních a eskortních oddělení a 8 zásahových jednotek. Součástí pořádkové policie jsou i další specializované služby, zejména oddělení služební kynologie, služební hipologie, speciálních potápěčských činností, poříční oddělení, oddělení hlavní nádraží, speciální jednotky ochrany jaderných elektráren či pražská pohotovostní motorizovaná jednotka a oddělení METRO.

V územních obvodech krajských ředitelství policie bylo zřízeno 211 prvosledových hlídek, kdy tuto činnost vykonává celkem 3 677 speciálně vyškolených policistů a policistek. Prvosledová hlídka je vždy nejméně dvojčlenná a absolvuje rozšířený taktický výcvik se specializací na dlouhé zbraně a je přednostně určena zejména k okamžité reakci na události typu aktivního střelce.

Rozsah činnosti služby pořádkové policie je stanoven zákonem o Policii České republiky, případně dalšími zákony, právními normami a resortními předpisy. Mezi základní úkoly služby pořádkové policie patří zejména ochrana bezpečnosti osob a majetku. Spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, činí opatření k jeho obnovení, předcházení trestné činnosti, přijímání, evidování a prověřování oznámení osob, plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, ale také dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 

Více zde...

Zdroj: www.policie.cz