12654700 558116734350738 1709523071952463207 n

§ 30 Ochranná pásma vodních zdrojů

(3) Ochranné pásmo I. Stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území

(7) Do ochranného pásma I. Stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutí nebo opatření obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu

§ 116 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem

úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,

b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami,

c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,

d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,

e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,

f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2,

g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8,

h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 30 odst. 10,

i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2,

j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s § 35 odst. 3,

k) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí,

l) poruší zákaz podle § 46 odst. 1 nebo 2,

m) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle odst. 3,

n) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3,

o) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2,

p) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle §109 odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo

q) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1. písm. b).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), m), n) nebo o),

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene i), j), l), p) nebo q),

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d), e), f) nebo h), nebo

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k).